MENU

Regulamin (obowiązuje dla zamówień złożonych do dnia 19.08.2021 r.)

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z apteki internetowej Zakątek Zdrowia (zwanej dalej Apteką) i stanowi integralną część umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem odpowiedniego formularza zawartego na witrynie internetowej Apteki. Przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich zaakceptowania oraz składa oświadczenie o dokonaniu tych czynności.

Z niniejszym Regulaminem Klient może zapoznać się na stronie www.zakatekzdrowia.com.pl.

§ 1. Informacje ogólne.inp

1. Apteka internetowa Zakątek Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Przełajowej 14 jest prowadzona na podstawie koncesji nr FALD-62/A/94 wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi. Właścicielem Apteki internetowej Zakątek Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Przełajowej 14 jest Spółka Apteka Passiflora A. Czech J. Wąsikowski Sp. J. (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Łodzi przy ul. Przełajowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 000150162.
2. Klient może skontaktować się z Apteką w następujący sposób:

a. telefonicznie pod numerem: 42/640 40 01 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zakatekzdrowia.com.pl 
c. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.zakatekzdrowia.com.pl

3. Spółka jest przedsiębiorcą odpowiedzialnym za prowadzenie Apteki oraz, jako strona zawieranych za jej pośrednictwem umów, odpowiada za realizację złożonych w niej zamówień.

4. Spółka pod adresem www.zakatekzdrowia.com.pl prowadzi sprzedaż internetową produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i nabytych od uprawnionych podmiotów. Produkty oferowane przez Aptekę są oryginalne i mają oryginalne opakowania jednostkowe. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez witrynę www.zakatekzdrowia.com.pl Apteka prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów dostępnych bez recepty.

5. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany oferty zamieszczonej w Aptece w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

6. Administratorem danych osobowych Klientów Apteki jest Spółka Apteka Passiflora A. Czech J. Wąsikowski Sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przełajowej 14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), dane uzyskane w trakcie działalności Apteki są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z w/wym. ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia ich z bazy Apteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w rozumieniu w/wym. ustawy, jest ono jednak niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 § 2. Zawarcie umowy, ceny i płatności.

1. Transakcje zawierane za pośrednictwem witryny www.zakatekzdrowia.com.pl są umowami sprzedaży. Integralną częścią umowy są postanowienia niniejszego Regulaminu. Z niniejszym Regulaminem Klient może zapoznać się na stronie www.zakatekzdrowia.com.pl. Zawarcie umowy jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich zaakceptowaniu oraz złożeniu oświadczenia o dokonaniu tych czynności.

2. Dokonać zakupu w Aptece może zarówno Klient zarejestrowany, jak i niezarejestrowany. Rejestracja na stronie www.zakatekzdrowia.com.pl jest równoznaczna z założeniem konta. Będąc Klientem zarejestrowanym, aby złożyć zamówienie należy zalogować się do swojego konta przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie poprawnie wypełnić formularz zamówienia. Będąc Klientem niezarejestrowanym (nieposiadającym konta), aby złożyć zamówienie należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia.

3. W celu dokonania zakupu, Klient jest zobowiązany poprawnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia (zwany dalej formularzem) z podaniem adresu e-mail, zamieszczony na stronie internetowej www.zakatekzdrowia.com.pl (zwanej dalej stroną).

4. Kontakt z Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na adres wskazany przez niego podczas rejestracji (dot. Klienta zarejestrowanego) lub podany w formularzu zamówienia (dot. Klienta niezarejestrowanego).

5. Klient może dokonać zakupu jedynie tych produktów, które są oznaczone na stronie Apteki jako „produkt dostępny”. Wybór produktów dokonuje się poprzez użycie przycisku „do koszyka”, zamieszczonego przy danym produkcie (umieszczenie w koszyku), a następnie określenie ilości wybranego produktu.

6. O właściwościach produktu Klient może uzyskać informację z jego opisu znajdującego się na stronie Apteki (www.zakatekzdrowia.com.pl). Przed dokonaniem zakupu Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem produktu dostępnym na stronie.

7. Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty wyszczególnione na stronie zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia” w momencie użycia przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Jeżeli formularz zamówienia został wypełniony poprawnie, zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą użycia przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" (złożenie zamówienia). Od momentu złożenia zamówienia Apteka porozumiewać się będzie z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail; Klient może skontaktować się z Apteką również w sposób wskazany w §1 pkt. 2.

8. Ceny wszystkich produktów wyszczególnionych na stronie Apteki są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich i nie obejmują opłaty za dostawę.

9. Na pełen koszt zamówienia składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostawę (zgodnie z § 3 pkt. 5-8 oraz 15-16), a w przypadku wybrania opcji „zrób niespodziankę” również opłata określona w §2 pkt. 19. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 11 pełen koszt zamówienia jest każdorazowo podany do wiadomości Klienta na stronie zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia”. Klient ma obowiązek zapoznać się z pełnym kosztem zamówienia przed użyciem przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", gdyż jego użycie oznacza zaakceptowanie tego kosztu i zobowiązanie do jego zapłaty.

10. Po złożeniu zamówienia zgodnie z §2 pkt. 7, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy, które oznacza, że formularz zamówienia został wypełniony poprawnie. W potwierdzeniu tym zawarty jest również numer zamówienia, który należy wskazać w tytule przelewu, dokonując płatności za zamówienie. 

11. W przypadku zamówień z indywidualną wyceną kosztów przesyłki, tj., gdy waga przesyłki po spakowaniu jest większa niż 2 kg (§3 pkt. 6 lub 7) lub zamówień realizowanych poza granicę Polski, po ustaleniu dodatkowych kosztów przesyłki – w terminie 3 dni roboczych klient otrzyma e-mail z określeniem dodatkowego kosztu zamówienia (por. §3 pkt. 8 lub 15 i 16). W takim przypadku realizacja umowy nastąpi dopiero z chwilą wysłania przez Klienta e-mail z zaakceptowaniem pełnego kosztu zamówienia lub uiszczenia przez niego pełnego kosztu zamówienia na rachunek bankowy Apteki (w zależności od wybranego sposobu płatności - §2 pkt. 13). W przypadku braku akceptacji pełnego kosztu zamówienia lub niedokonania wpłaty pełnego kosztu zamówienia przez Klienta (w zależności od wybranego sposobu płatności - §2 pkt. 13) w terminie 7 dni zarówno Klient, jak i Apteka uprawnieni będą do odstąpienia od umowy. O odstąpieniu Apteka poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu. Odstąpienie przez Aptekę od umowy będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

12. Złożone zamówienie otrzymuje odpowiedni status, zależny od formy płatności: „oczekujące” (za przedpłatą), „realizacja za pobraniem” (płatność przy odbiorze – wysyłka za pobraniem) lub „płatności SPOZ” (zamówienia z dostawą poza granicę Polski). Jeśli wystąpią przeszkody w realizacji zamówienia, o których mowa w §3 pkt. 14, Apteka poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zawarcia umowy.

13. Klient, składając zamówienie, ma możliwość dokonania wyboru jednej z następujących form płatności:

a. przelewu na rachunek bankowy Apteki w ING Bank Śląski., o nr: 10 1050 1461 1000 0092 9131 0325;
b. płatności kartą płatniczą lub płatności on-line za pośrednictwem systemu PayU (regulamin dostępny na stronie www.payu.pl);
c. płatności przy odbiorze – wysyłki za pobraniem (dotyczy jedynie zamówień na terenie Polski o wartości nieprzekraczającej 5 000,00 zł)
d. płatność na raty za pośrednictwem systemu PayU (regulamin dostępny na stronie www.payu.pl);

14. W przypadku form płatności określonych w §2 pkt. 13 lit. a. i b. Klient ma obowiązek dokonania zapłaty pełnego kosztu zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy. W przypadku formy płatności określonej  w §2 pkt. 13 lit. d. wymagane jest by w powyższym terminie doszło do zawarcia przez Klienta ważnej umowy kredytowej zgodnie z regulaminem Pay U dostępnym na stronie oraz do przekazania przez PayU na rachunek Apteki środków pieniężnych w wysokości pełnego kosztu zamówienia. W przypadku niedokonania zapłaty w powyższym terminie lub nieprzekazania środków przez PayU, Apteka uprawniona będzie do odstąpienia od umowy, o czym Apteka poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu. Odstąpienie przez Aptekę od umowy będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

15. Zamówienia w Aptece na produkty oznaczone jako „produkt dostępny” można składać codziennie przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, będą rozpatrywane od godz. 9.00 następnego dnia roboczego. Ich realizacja odbędzie się zgodnie z postanowieniem §3 pkt. 1.

16. Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Apteka wystawia fakturę VAT – należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Dokumenty te stanowią również potwierdzenie zawarcia umowy.

17. W celu omówienia jakości i bezpieczeństwa stosowania zakupionych w Aptece leków, Klienci mogą skontaktować się z Apteką telefonicznie pod numerami telefonu: 42/6404001 lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@zakatekzdrowia.com.pl 

18. W przypadku płatności za zamówienia z dostawą poza granicę Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z zapłatą pełnej należności za zamówienie nie będą stanowić kosztu zamówienia i będą obciążać w całości Klienta. W takim przypadku, jeśli z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącone zostaną koszty w/wym. prowizji i opłat, Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę do pełnego kosztu zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania go drogą elektroniczną (e-mail) o różnicy należnej do dopłaty. Jeżeli Klient nie dopłaci brakującej kwoty w powyższym terminie Apteka uprawniona będzie do odstąpienia od umowy, o czym poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu. Odstąpienie przez Aptekę od umowy będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Apteka zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za zamówienie. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi zgodnie z postanowieniem §4 pkt. 19 niniejszego Regulaminu.

19. Za pośrednictwem Apteki można wysłać także prezent osobie trzeciej. Wówczas należy podać niezbędne dane, wpisując je na formularzu zamówienia w części „adres dostarczenia” w okienku "zmień adres". Na życzenie Klienta przesyłka może być zapakowana w ozdobny papier i może być do niej dołączony okazjonalny bilecik (szczegóły postępowania określone są w Zakładce „Zrób niespodziankę”). Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję „zrób niespodziankę”. W takim przypadku do kosztu zamówienia zostanie doliczona kwota w wysokości 39,99 zł brutto.

§ 3. Realizacja zamówień, wysyłki.

1. Z wyjątkiem zamówień, których płatność ma nastąpić przy odbiorze („za pobraniem”), realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie po zaksięgowaniu przelewu dotyczącego zamówienia, o którym mowa w §2 pkt. 13 lit. a), b) i d). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w §2 pkt. 10, oraz imię i nazwisko Klienta. 

2. Przesyłka zostanie przygotowana do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania zapłaty albo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia za pobraniem. Apteka dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był możliwie jak najkrótszy. Czas dostarczenia przesyłki od daty jej nadania wynosi: około 2 dni roboczych dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 24-48 godzin dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W każdym przypadku termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku podania przez Klienta błędnego lub uniemożliwiającego identyfikację do konkretnego zamówienia tytułu przelewu, a szczególnie w przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia. Apteka poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji zamówienia oraz przyczynie jego wydłużenia niezwłocznie po zidentyfikowaniu przelewu, a termin ten będzie nie dłuższy niż 7 dni od dnia jego identyfikacji.

4. Apteka realizuje zamówienia na terenie Polski i do krajów należących do Unii Europejskiej. Przesyłki dostarczane są w formie przesyłek priorytetowych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie przesyłek kurierskich za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sposób dostawy przesyłki określa Klient. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane. Apteka nie wysyła listów i paczek ekonomicznych za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłek „za pobraniem” do paczkomatów, a także przesyłek zagranicznych za pośrednictwem firmy InPost.

5. Koszt dostawy na terenie Polski przesyłek o wadze do 2 kg wynosi:

a.  dla zamówień opłaconych (§2 pkt. 13 lit. a., b. i d.): za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 12,95 zł brutto, za pośrednictwem Poczty Polskiej 14,95 zł. brutto
b. dla zamówień za pobraniem (§2 pkt. 13 lit. c.):  za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 15,95 zł brutto, za pośrednictwem Poczty Polskiej 17,95 zł. brutto

c. dla zamówień opłaconych (§2 pkt. 13 lit. a., b. i d.) z usługą Paczkomat InPost 15,45 zł.

6. W przypadku paczek o wadze od 2 do 20 kg pobierany jest dodatkowy koszt przesyłki w zakresie od 8 do 31 złotych brutto do podstawowego kosztu wysyłki w zależności od wagi przesyłki, przy czym dopłata jest niezależna od tego, ile wynosi koszt podstawowy za wysyłkę określony
w §3 pkt. 5 lit. a. i b.
 

7. Paczki o wadze przekraczającej 20 kg mogą być dzielone i z tego tytułu będą pobierane koszty za każdą z paczek wchodzących w skład jednej przesyłki na zasadach określonych w §3 pkt. 6. Przesyłki takie Apteka wysyła wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 

8. W przypadku zamówień z indywidualną wyceną kosztów przesyłki (§3 pkt. 6 i 7) oraz zamówień z adresem dostawy poza Polską, Apteka wyceni koszt przesyłki w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia i poinformuje o nim Klienta stosownie do §2 pkt. 11 Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Aptekę kosztów dostawy paczek o wadze przekraczającej 2 kg lub kosztów dostawy poza granice Polski, zarówno Klient, jak i Apteka uprawnieni będą do odstąpienia od umowy stosownie do §2 pkt. 11 Regulaminu.

9. Apteka może zrealizować zamówienia z adresem dostawy poza Polską i krajami Unii Europejskiej jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową warunków takiej wysyłki.

10. Koszty dostawy pokrywa Klient.

11. W przypadku zamówień składanych z opcją "odbiór własny" zamówienie zostanie przygotowane do odbioru w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania zapłaty. O gotowości zamówienia do odbioru  Apteka powiadomi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Odbiór zamówionych produktów jest możliwy w siedzibie Apteki w godzinach pracy (pn-pt 9-20).

12. Apteka realizuje także zamówienia, dla których Klient może określić innego niż siebie odbiorcę i/lub inny adres dostawy. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy wypełniając formularz zamówienia wpisać odpowiednie dane w polu "zmień adres".

13. Po nadaniu przesyłki, Apteka wysyła do Klienta e-mail na adres podany w trakcie rejestracji, w którym informuje o fakcie wysłania paczki oraz podaje nr listu przewozowego nadanej przesyłki.

14. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:

a. Klient podał w formularzu niekompletne dane, uniemożliwiające prawidłowe zaadresowanie przesyłki oraz nie uzupełnił ich w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Aptekę na adres e-mail wskazany w zamówieniu wezwania do ich uzupełnienia;

b. produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Inspektora Farmaceutycznego lub innego odpowiedzialnego podmiotu po złożeniu zamówienia przez Klienta.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Apteka dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz uiszczonych kosztów dostawy na zasadach określonych w §4 pkt. 19.

15. W przypadku zamówień z adresem dostawy na terenie krajów należących do Unii Europejskiej w odniesieniu do paczek, których waga po spakowaniu nie przekroczy 2kg, koszt wysyłki określony zostanie ryczałtowo i wyniesie 125,00 zł. brutto. W przypadku paczek o wadze od 2 do 10 kg pobierany jest dodatkowy koszt przesyłki w zakresie od 50,00 do 150,00 złotych brutto do podstawowego kosztu wysyłki w zależności od wagi przesyłki. Apteka wyceni koszt przesyłki w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia i poinformuje o nim Klienta stosownie do §2 pkt. 11 Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Aptekę kosztów dostawy poza granice Polski, zarówno Klient, jak i Apteka uprawnieni będą do odstąpienia od umowy stosownie do § 2 pkt. 11 Regulaminu.

16. Paczek o wadze przekraczającej 10 kg Apteka nie wysyła poza granice Polski. Jeżeli paczka z adresem dostawy za granicę Polski po spakowaniu przekroczy wagę 10 kg, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku zarówno Klientowi, jak i Aptece przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, chyba że zostanie uzgodniony inny sposób realizacji zamówienia.

17. Produkty lecznicze zamówione w Aptece nie są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz do paczkmatów InPost. Wysyłka produktów leczniczych odbywa się warunkach zapewniających ich jakość oraz bezpieczeństwo stosowania (zgodnie z art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; Dz.U.2016.2142 t.j.). W związku z tym Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówienia zawierającego produkty lecznicze, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Klientem.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty.

1. Apteka ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość (np. przez internet), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem §4 pkt. 7. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia Klient będący konsumentem musi poinformować Aptekę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy pocztą na adres: Apteka Passiflora A. Czech J. Wąsikowski Sp. j., Apteka Internetowa Zakątek Zdrowia, Łódź (94-044), ul. Przełajowa 14 lub telefonicznie pod numerem: 42/640 40 01 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zakatekzdrowia.com.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie powyższego terminu uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na stronie www.zakatekzdrowia.com.pl oraz jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Ponadto formularz w wersji papierowej zawsze jest załączany do przesyłki z produktami. Klient może  również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zakatekzdrowia.com.pl. W takim przypadku Apteka prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Powyższe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w szczególności w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

e. w której przedmiotem świadczenia są produkty lecznicze (leki OTC). Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient musi w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Aptekę o odstąpieniu od niniejszej umowy odesłać lub przekazać do Apteki produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest konieczna w granicach zwykłego zarządu do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Uwaga: w przypadku zwrotu produktów zakupionych jako zestaw, należy odesłać wszystkie jego elementy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Apteka zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Apteka została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Apteka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt z Apteką (najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail) w celu uzgodnienia optymalnego dla obu stron sposobu zwrotu. Jeżeli Klient nie skontaktuje się z Apteką, ta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku produktów dostępnych w Aptece, które objęte są gwarancją producenta/dystrybutora, długość gwarancji jest ustalana przez producenta/dystrybutora danego produktu. Wszelkie reklamacje w oparciu o udzieloną gwarancję będą rozpatrywane zgodnie z jej warunkami określonymi dla danego produktu. O udzielonej gwarancji Klient może uzyskać informację przed dokonaniem zakupu, po zapoznaniu się z opisem produktu na stronie internetowej Apteki (www.zakatekzdrowia.com.pl).

9. Apteka rozpatruje reklamacje w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych stosownych ustaw.

10. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

11. Jeżeli spośród produktów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

12. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

13. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest obowiązana wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

14. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

15. Apteka rozpoznaje zgłoszone reklamacje oraz odpowiada na zgłoszone oświadczenia Klientów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Apteka prosi o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej.

16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, prosimy o kontakt z nami (telefonicznie, e-mail). Apteka prosi Klienta o dopilnowanie, aby został sporządzony, a następnie dostarczony do Apteki protokół uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, opatrzony podpisami Klienta i przewoźnika (listonosz, kurier).

17. Apteka prosi Klienta o kontakt w przypadku nie otrzymania przesyłki w terminie w celu umożliwienia Aptece podjęcia działań mających na celu ustalenie przyczyn opóźnienia. 

18. Apteka dołoży wszelkich starań, aby Klienci byli zadowoleni z zakupów na witrynie Apteki. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem, Apteka prosi o kontakt w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

19. Wszelkie zwroty należności nastąpią w ciągu 14 dni w następujący sposób:

a. na rachunek bankowy,
b. poprzez system PayU,
c. w inny sposób w przypadku podania niezbędnych danych

Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

20. W celu ułatwienia zwrotu należności na rzecz Klienta prosimy o podanie numeru rachunku bankowego wraz z odstąpieniem od umowy. Apteka może zwrócić się do Klienta o podanie tej informacji drogą mailową – w takim wypadku Apteka prosi o niezwłoczną odpowiedź.

21. W przypadku dokonania płatności poprzez system PayU Apteka prosi o podanie kompletnych danych dotyczących formy tej zapłaty, a w szczególności czy płatność nastąpiła kartą kredytową czy za pośrednictwem rachunku bankowego lub na poczcie. Podanie tych danych ułatwi dokonanie zwrotu płatności i przyspieszy procedurę.

22. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Apteka dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Apteki odzwierciedlały w jak największym stopniu rzeczywisty wygląd oferowanych produktów. Jednak w niektórych przypadkach produkty przedstawione na zdjęciach mogą się różnic od oferowanych w bieżącej sprzedaży w związku z wprowadzaniem przez producenta nowych opakowań, nowych objętości czy opakowań promocyjnych, itp. W razie wątpliwości prosimy
o kontakt z Apteką.

2. Informacje o produkcie, tj. opis jego właściwości i działania oraz rodzaj i wielkość opakowania, zamieszczone są na stronie Apteki na podstawie danych producenta lub dystrybutora oraz służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia oraz zrównoważony sposób żywienia.

3. Żaden z produktów zakupionych w Aptece, jak również opakowania czy drobne elementy wchodzące np. w skład zestawów promocyjnych nie powinny znaleźć się w rękach dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. 

4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez nich. Na witrynie Apteki zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

5. Zdjęcia wykonane przez właściciela witryny Zakątek Zdrowia są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Apteka nie wyraża zgody na jakiekolwiek ich wykorzystywanie, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w części lub całości, bez zgody autora.

6. Znak słowny Zakątek zdrowia jest prawnie chronionym europejskim znakiem towarowym (Community Trade Mark), zarejestrowanym przez Office for Harmonization in the Internal Market, Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Spain. Znak słowny CTM 010976504 klasy towarowe: 3, 5, 10, 35. W związku z powyższym jedynym podmiotem uprawnionym do używania w/w oznaczenia jest przedsiębiorca prowadzący niniejszy sklep internetowy i jakiekolwiek jego używanie bez jego zgody będzie skutkowało sankcjami cywilnoprawnymi.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny Zakątek Zdrowia, określonych w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny i w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

8. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży będą rozstrzygane w miarę możliwości polubownie, a w razie braku takiej możliwości podlegać będą rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego według przepisów ogólnie obowiązujących.

9. Wszystkie pytania, uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@zakatekzdrowia.com.pl

 10. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i innych właściwych przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2019


Dla zamówień złożonych przed dniem 25.12.2014 stosuje się Regulamin o brzmieniu dotychczasowym, dostępny pod adresem: http://www.zakatekzdrowia.com.pl/informations.php?info=17

 

Kontakt

Jakub Wąsikowski Sp.j.
91-848 ŁódŸź, ul. Radlińskiej 2
Tel. 426575031
nip: 7262551957 regon: 100286387
biuro@zakatekzdrowia.com.pl

FL-VII-4010-610/A/06/07

PayU
druga strona

[zamknij]

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników portalu zakatekzdrowia.com.pl używamy tzw. cookies, umożliwiających: utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu - Klient korzystąjšcy z naszego serwisu nie musi logować się ponownie na każdej podstronie; dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie w pamięci komputera, prosimy o ustawienie takiej opcji w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Administratorem danych osobowych jest: Apteka Passiflora A. Czech j. Wąsikowski Sp.j. ul. Przełajowa 14
94-044 Łódź NIP: 7270031617 REGON: 470844372 Nasze dane kontaktowe: e-mail: biuro@zakatekzdrowia.com.pl telefon: 42 640 40 01.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

[zamknij]